Статут

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами

Асоціації лікарів ендоскопістів України

Протокол № 1 від 23 травня 1996р

“ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО”

Зі змінами та доповненнями II З’їздом

Асоціації лікарів ендоскопістів України

Протокол № 6 від 18.09.2003р.

“ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО”

IV З’їздом

Асоціації лікарів ендоскопістів України

Протокол № 1 від 10.06.2010р.

“ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО”

V З’їздом

Асоціації лікарів ендоскопістів України

Протокол № 1 від 18.09.2014р.

“ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО”

VII З’їздом

Асоціації лікарів ендоскопістів України

Протокол № 1 від 8.09.2016р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОСКОПІСТІВ»

(нова редакція)

м. Київ, 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОСКОПІСТІВ” (далі – Асоціація) створена на основі єдності інтересів членів Асоціації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, іншими чинними законодавчими актами України та цим Статутом.

1.3. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, відсутності майнового інтересу членів (учасників) Організації, рівності перед законом, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

1.5. З моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на використання свого найменування.

1.6. Асоціація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються З’їздом Асоціації. Символіка Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7. Асоціація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

1.8. Територія діяльності Асоціації – Україна.

1.9. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено окремими угодами.

1.10. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

1.11. Повне найменування Асоціації українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОСКОПІСТІВ». Скорочене найменування українською мовою – (ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕНДОСКОПІСТІВ»)

Російською мовою повне найменування – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОСКОПИСТОВ»; скорочене – (ОО «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОСКОПИСТОВ».)

1.12. Асоціація працює і взаємодіє з органами державної влади і місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи один одного, на договірних засадах, керуючись своїми інтересами.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту спеціалістів, зайнятих у галузі ендоскопії, які беруть активну участь у розробці питань діагностики та лікування гострих та хронічних захворювань.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння підвищенню професійної кваліфікації ендоскопістів на рівні міжнародних вимог шляхом тісного співробітництва з медичними працівниками суміжних спеціальностей, зокрема хірургами, гастроентерологами, морфологами, рентгенологами, радіологами, акушерами-гінекологами, терапевтами, спілкування з фахівцями інших держав з офіційним визнанням посвідчень ендоскопістів України за кордоном;

 • сприяння Міністерству охорони здоров’я, Департаментам охорони здоров’я обласних держадміністрацій у виконанні директивних рішень з питань організації ендоскопічної допомоги населенню України;

 • сприяння науковій розробці пріоритетних проблем ендоскопії;

 • аналіз, узагальнення і пропаганда результатів наукових досліджень, створення умов для їх впровадження в практику охорони здоров’я.

2.3. Відповідно до статутних завдань згідно з чинним законодавством Асоціація:

 • підтримує зв’язки з державними установами і громадськими організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням Асоціації;

 • бере участь у розробці, обговоренні і винесенні на затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність фахівців – ендоскопістів;

 • організовує для членів Асоціації та бере участь у проведенні з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, учбових циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок в Україні (а при відповідних міжнародних умовах і за кордоном) з метою підвищення кваліфікації фахівців, та участі у творчих дискусіях щодо сучасних наукових концепцій розвитку ендоскопії;

 • організовує серед членів Асоціації конкурси наукових робіт і практичних розробок з ендоскопії, заохочує переможців грамотами, преміями, почесними знаками;

 • активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я передового досвіду та нових досягнень науки й техніки;

 • сприяє висуванню кандидатів на звання заслуженого лікаря та заслуженого діяча науки України;

 • бере участь у роботі міжнародних ендоскопічних конгресів;

 • сприяє вивченню потреби у фахівцях – ендоскопістах, дає рекомендації громадського характеру для відкриття учбових баз при медичних академіях, університетах, інститутах, НДІ, багатопрофільних лікарнях, приймає участь у розробці стратегії виробництва і придбання медичної апаратури;

 • може вступати та засновувати, згідно чинного законодавства, в міжнародні (неурядові) організації, підтримувати міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності.

3. ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

3.1 здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, що необхідна для виконання статутних завдань Асоціації;

3.2 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

3.3 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування;

3.4 звертатись у порядку, визначеному законом, до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.5 проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації, акції тощо); брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити з’їзди, симпозіуми, конференції, семінари та інші освітні та наукові заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Асоціації;

3.6 брати участь, у порядку визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадських об’єднань та важливих питань державного і суспільного життя;

3.7 брати участь, у порядку визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.8 здійснювати передбачену чинним законодавством необхідну господарську діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;

3.9 одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, згідно чинного законодавства, інформацію, що необхідна для виконання своїх статутних завдань;

3.10 вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Асоціації;

3.11 засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації.

3.12. Асоціація або створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до чинного законодавства.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВАВ АСОЦІАЦІЇ,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Асоціації здійснюється на засадах добровільності та рівноправності.

4.2 Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут та напрямки її діяльності, професійна діяльність яких сприяє розвитку ендоскопії.

4.3. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви, резюме та двох рекомендацій від дійсних членів Асоціації в відокремленому підрозділі Асоціації. Рішення щодо членства приймається на засіданні відокремленого підрозділу Асоціації більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Рішення про відмову в прийнятті може бути оскаржене на Президії Асоціації.

4.4. В Асоціації передбачене почесне членство. Почесним членом Асоціації за рішенням Правління може стати фахівець з ендоскопії, який зробив істотний внесок у досягнення мети та виконання завдань Асоціації. Почесне членство в Асоціації є визнанням особистих заслуг і не пов’язане з будь-якими фінансовими чи іншими пільгами та привілеями. Почесні члени мають рівні права та обов’язки наряду з іншими членами Асоціації.

4.5. Члени Асоціації мають право:

 • брати безпосередню участь у діяльності Асоціації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;

 • бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Асоціації;

 • брати участь у роботі З’їзду;

 • обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

 • брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Асоціацією;

 • звертатись до керівних органів Асоціації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;

 • доручати Асоціації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети і завдань Асоціації;

 • отримувати інформацію про діяльність Асоціації;

 • бути присутніми на засіданнях керівних органів Асоціації;

 • вийти з членства в Асоціації, письмово попередивши голову відокремленого підрозділу Асоціації за 1 місяць.

4.6. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Асоціації, рекомендацій з’їздів, симпозіумів та наукових конференцій;

 • виконувати рішення, прийняті керівними органами Асоціації, а також виконувати обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Асоціації;

 • утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Асоціації;

 • дотримуватись морально-етичних принципів Асоціації, прийнятих за рішенням Правління Асоціації, не вести діяльності, що їм суперечить;

 • своєю практичною діяльністю сприяти впровадженню наукових здобутків ендоскопії;

 • публікувати через Асоціацію свої наукові праці;

 • виступаючи як член Асоціації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що мають розбіжності з положеннями та рішеннями, які були затверджені Асоціацією, акцентувати увагу, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Асоціації.

4.7. Членство може бути припинене у наступних випадках:

 • вибуття з членів Асоціації на підставі поданої письмової заяви;

 • виключення з членів Асоціації.

4.8. Виключення з членів Асоціації.

Члени Асоціації можуть бути виключені з її складу органом, що прийняв їх до складу Асоціації у випадках порушення Статуту, недотримання рекомендацій та рішень Асоціації, порушення етичних норм, вчинків чи діянь, які відокремлений підрозділ Асоціації визнає несумісними з метою та завданнями Асоціації, які компрометують Асоціацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду, несплату членських внесків протягом двох років без поважних причин. Рішення щодо виключення приймається на засіданні відокремленого підрозділу Асоціації більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Рішення про виключення може бути оскаржене на Президії Асоціації.

4.9. Поновлення в членах Асоціації.

Особа, яка була виключена з членів Асоціації, має можливість відновити своє членство шляхом подання заяви, резюме, та двох рекомендацій від дійсних членів Асоціації в відокремленому підрозділі Асоціації. Рішення щодо повторного членства приймається на засіданні відокремленого підрозділу Асоціації більшістю голосів шляхом відкритого голосування з випробувальним терміном на 1 рік. Після чого приймається остаточне рішення щодо повторного членства на засіданні Правління Асоціації більшістю голосів шляхом відкритого голосування за поданням голови відокремленого підрозділу.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

5.1.1. Вищим керівним органом Асоціації є З’їзд делегатів від відокремлених підрозділів Асоціації, який може приймати рішення з усіх питань, що стосуються діяльності Асоціації.

З’їзд скликається не рідше, ніж 1 (один) раз на 5 років. Про скликання, норму представництва на З’їзді Правління повідомляє відокремлені підрозділи не менш, ніж за 3 місяці до дати його проведення.

Пропозиції щодо порядку денного З’їзду члени Асоціації надсилають до Президії не пізніше, ніж за 60 днів до його проведення. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Президія Асоціації. В надзвичайних випадках за рішенням З’їзду на його засіданні можуть розглядатись і не включені до порядку денного питання.

Позачергово З’їзд Асоціації скликається за рішенням Правління Асоціації з ініціативи Президента Асоціації, або за вимогою 10% членів Асоціації чи Правління Асоціації та не пізніше ніж у 10-денний термін приймає рішення з даного питання.

5.1.2. З’їзд вважається дійсним, якщо в його роботі бере участь не менш як 2/3 обраних делегатів (визначених за нормою представництва) від відокремлених підрозділів Асоціації.

5.1.3. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено цим Статутом.

5.1.4. Для ведення з’їзду Асоціації обирається президія з трьох осіб. яку очолює Голова З’їзду, а один з членів президії виконує функції секретаря. Її обирають учасники з’їзду шляхом голосування простою більшістю голосів.

5.1.5. Кожен делегат З’їзду при прийнятті рішень володіє одним голосом. Відокремлені підрозділи приймають участь у З’їзді через своїх делегатів.

5.1.6. До компетенції З’їзду належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Асоціації. З’їзд може делегувати Правлінню Асоціації свої права та повноваження з вирішення всіх питань крім питань, що належать до його виключної компетенції.

5.1.7. До виключної компетенції З’їзду належить:

 • рішення про внесення змін до Статуту у новій редакції, а також зміни керівного складу (Правління та Президента) Асоціації;

 • затвердження змін і доповнень до Статуту Асоціації;

 • розгляд актуальних питань теорії та практики з ендоскопії та прийняття рекомендацій (резолюцій) щодо них;

 • визначення основних напрямів діяльності, чергових і перспективних задач Асоціації;

 • заслуховування та обговорення звітів Президента Асоціації, скарбника та Ревізійної комісії Асоціації;

 • обрання Президента Асоціації з терміном повноважень 5 років;

 • обрання членів Правління терміном на 5 років;

 • обрання голови, заступників та членів Ревізійної комісії терміном на 5 років;

 • реалізація права власності на кошти та майно Асоціації;

 • вирішення питань щодо припинення діяльності Асоціації.

5.1.8. Результати прийнятих рішень З’їзду фіксуються у протоколі. Протокол З’їзду підписується Головою З’їзду та його секретарем.

5.1.9. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства та статуту на скарги (заяви) членів Асоціації на дії чи бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути скасовані рішенням З’їзду;

5.1.10. Рішення, прийняті З’їздом, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено З’їздом.

5.1.11. Рішення про внесення змін до статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, та про ліквідацію Асоціації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Процедура прийняття рішення може бути прийнята у тому числі шляхом використання засобів зв’язку.

5.2. Президент Асоціації:

 • очолює Асоціацію;

 • головує на пленумах Правління та Президії;

 • представляє Асоціацію в державних органах управління та громадських організаціях;

 • має право на підпис фінансових документів як перша особа;

 • здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Асоціації;

 • відкриває і закриває рахунки у відповідних установах банку, розпоряджається майном Асоціації в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Асоціації.

 • ініціює скликання чергового або позачергового З’їзду Асоціації, пропонує порядок денний З’їзду;

 • приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності;

 • приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації, визначає їх посадові обов’язки;

 • керує роботою членів (учасників) та працівників Асоціації.

5.2.1. В разі відсутності Президента Асоціації його функцію виконує Віце-Президент. Віце-Президент та Секретар виконують функції, які закріплені за ними Президентом Асоціації та затверджені пленумом Правління Асоціації.

5.2.2. Президент може бути відкликаний з посади за ініціативою не менше половини складу членів Правління Асоціації до закінчення терміну, на який він обирався, у випадках:

 • за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

 • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Асоціації;

 • якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Асоціації;

 • в зв’язку з вираженою недовірою членами Асоціації.

5.3. Віце-президенти Асоціації обираються Президією відповідно до Статуту.

 • допомагають Президенту Асоціації у виконанні його статутних повноважень;

 • представляють Асоціацію на наукових заходах, у тому числі і міжнародних та закордонних;

 • за дорученням Президента можуть виступати від імені Асоціації (без права укладання будь-яких угод).

5.4. Правління Асоціації

5.4.1. Керівним органом на період між З’їздами є Правління Асоціації. Персональний склад Правління обирається З’їздом терміном на 5 років. Правління скликається не рідше ніж 1 (один) раз на рік. На вимогу більшості членів Правління Президент Асоціації скликає Позачергове засідання Правління протягом 30 днів.

5.4.2. Заміщення і призначення нових членів Правління здійснює З’їзд. Якщо член Правління подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може призначити нового члена за поданням Президента Асоціації до закінчення строку повноважень Правління, але не пізніше ніж до чергового З’їзду.

5.4.3. Засідання Правління є дійсним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Президента Асоціації. Прийняття рішення може відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби електронного зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Правління.

5.4.4. Засідання Правління відкриває та очолює Президент Асоціації. В разі відсутності Президента за його дорученням на засіданні Правління обов’язки Головуючого виконує Віце-президент Асоціації.

5.4.5. Президент Асоціації відповідає за підготовку і ведення засідання Правління.

Правління:

 • керує діяльністю Асоціації в період між З’їздами;

 • обговорює найважливіші питання роботи Асоціації, визначає її поточні завдання;

 • затверджує бюджет Асоціації та її структуру;

 • встановлює розмір вступних і щорічних внесків членів Асоціації та порядок їх сплати;

 • затверджує бюджет Асоціації, бюджети програм та проектів Асоціації та звіти з їх виконання і подає їх на затвердження З’їзду.

 • розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції З’їзду Асоціації згідно зі Статутом;

 • обирає з числа своїх членів Президію (5 з них пропонує Президент), заслуховує її звіти про роботу;

 • інформує членів про свою діяльність;

 • скликає чергові, при необхідності, позачергові, з’їзди Асоціації  визначає норму представництва на З’їзді;

 • приймає остаточне рішення щодо поновлення в членах Асоціації.

5.5. Президія Асоціації

5.5.1. Керівним органом на період між засіданнями Правління є Президія.

5.5.2. Президія Асоціації в межах своєї компетенції:

 • обирає 2-х Віце-Президентів, Секретаря, Скарбника за пропозицією Президента;

 • керує поточною роботою Асоціації відповідно до рішень з’їзду та Правління;

 • здійснює керівництво відокремленими підрозділами Асоціації;

 • скликає Правління;

 • затверджує зразки печатки, штампу, символіки та іншої атрибутики;

 • з числа членів Правління і активу може створювати комісії та інші формування відповідно до статутних завдань Асоціації;

 • визначає короткотермінові стратегічні напрями та пріоритети діяльності Асоціації;

 • розробляє план проведення та заходи з організації, проведення та виконання заходів, проектів, програм Асоціації;

 • визначає морально-етичні принципи Асоціації, затверджує процедурні та інші внутрішні документи Асоціації;

 • представляє Асоціацію у державних та інших організаціях в Україні та за кордоном;

 • приймає рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Асоціації;

 • затверджує рішення відокремленого підрозділу Асоціації щодо вибуття, відмови в прийнятті, виключенні, припиненні членства в Асоціації;

 • затверджує рішення відокремленого підрозділу Асоціації щодо обрання, звільнення Голови підрозділу;

 • приймає рішення про включення питань до порядку денного З’їзду Асоціації і місце проведення;

 • повідомляє членів (учасників) Асоціації про дату, місце проведення та порядок денний З’їзду за 60 днів до їх проведення у письмовій формі, електронними засобами зв’язку або розміщує інформацію на сайті Асоціації;

 • приймає рішення про включення питань до порядку денного З’їзду, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів до його проведення;

 • надає за запитами членів Асоціації, З’їзду, Президента Асоціації інформацію щодо діяльності Асоціації;

 • приймає рішення щодо вступу Асоціації в спілку або в спільний проект з іншими особами;

 • визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Асоціації;

 • сприяє залученню коштів, веде пошук фінансових ресурсів задля забезпечення діяльності Асоціації;

 • розпоряджається згідно із законодавством та цим Статутом майном Асоціації, що становить не більше 50% кошторису Асоціації, приймає рішення про придбання майна та укладення відповідних угод;

 • розглядає скарги (заяви) на рішення засіданні відокремленого підрозділу Асоціації щодо вступу, виключення та поновлення членства в Асоціації;

 • затверджує структуру та штатний розпис Асоціації; посадові обов’язки працівників і умови оплати їх праці.

Засідання Президії Асоціації є дійсним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Президії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Президента Асоціації. Прийняття рішення може відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби електронного зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Президії.

5.6. Відокремлені підрозділи

5.6.1. На загальних зборах відокремленого підрозділу Асоціації обирається Голова підрозділу шляхом голосування простою більшістю голосів, за умови присутності не менше половини його членів.

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Ревізійна комісія Асоціації обирається З’їздом Асоціації терміном на 5 років;

 • Голова Ревізійної комісії здійснює її керівництво та забезпечує контроль за виконанням рішень З’їзду.

6.2. Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергового З’їзду або правління Асоціації, якщо виникла суттєва загроза інтересів Асоціації, а також у разі виявлення порушень вимог статуту або зловживань з боку членів Асоціації;

 • здійснює перевірку діяльності Асоціації, пов’язаної з виконанням статутних завдань та мети Асоціації;

 • звітує про свою діяльність перед членами Асоціації, шляхом подання на затвердження З’їздом річних звітів про свою діяльність;

 • контролює діяльність відокремлених підрозділів Асоціації;

 • перевіряє фінансову документацію Асоціації, законність укладених від імені Асоціації договорів і угод, здійснює фінансовий облік і звітність;

 • складає висновки щодо звітів про господарсько-фінансову діяльність Асоціації;

 • контролює розгляд заяв, скарг на дії чи бездіяльність керівних органів Асоціації.

Ревізійна комісія підзвітна тільки З’їзду, члени Ревізійної комісії не можуть бути членами керівних органів Асоціації.

6.3. Президент Асоціації, скарбник та Ревізійна комісія Асоціації звітують не рідше одного разу на 5 років членам Асоціації про свою діяльність за відповідний період на З’їзді.

6.4. Асоціація, засновані нею підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

Кожен член Асоціації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації:

 • скарги (заяви) на рішення Президента, Правління, та керівників відокремлених підрозділів Асоціації розглядаються Президією Асоціації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення;

 • контроль за своєчасним та неупередженим розглядом скарг (заяв) на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації;

 • Ревізійна комісія приймає рішення щодо усунення порушених в скарзі (заяві) вимог простою більшістю голосів;

 • у випадку незадоволення відповідної скарги (заяви), рішення Ревізійної комісії заявник може оскаржити до З’їзду Асоціації;

 • скарги, адресовані Президенту Асоціації, розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться на розгляд Президії. Скарга розглядається на засіданні Президії, як правило, в присутності скаржника.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

8.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Асоціації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах не заборонених законом.

8.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

8.3. Кошти Асоціації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

8.4. Асоціація, засновані нею підприємства, створені установи зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством України.

8.5. Асоціація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства України не рідше одного разу на рік.

8.6. Асоціації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед її членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

9.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом у більшості адміністративно-територіальних одиниць України в межах областей та місті Києві.

9.2. Відокремлені підрозділи утворюються і діють без статусу юридичної особи.

9.3. Рішення про створення відокремлених підрозділів приймається Президією Асоціації.

9.4. Відокремлені підрозділи діють на підставі цього Статуту та виконують завдання:

 • реалізують завдання Асоціації;

 • приймають рішення щодо членства в Асоціації (вступ, вибуття, відмова в прийнятті, виключення, припинення членства);

 • висувають делегатів на З’їзд Асоціації;

 • забезпечують своєчасне перерахування членських внесків на рахунок Асоціації;

 • тісно співпрацюють з керівними органами Асоціації.

Рішення, прийняті з’їздом Асоціації, Правлінням, Президією Асоціації є обов’язковими для всіх членів відокремлених підрозділів.

9.5. Відокремлені підрозділи подають відомості про їх утворення до уповноваженого органу з питань реєстрації у встановленому чинним законодавством України, пункти 9.2. та 9.3.

9.6. Рішення про припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу Асоціації приймається Президією Асоціації простою більшістю голосів присутніх членів Президії.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Рішення про внесення змін до Статуту у новій редакції, а також зміни керівного складу (Правління та Президента) Асоціації приймається З’їздом Асоціації простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

10.2. З ініціативою та пропозиціями щодо внесення змін чи доповнення до цього Статуту, прийняття Статуту у новій редакції, а також зміни керівного складу Правління та Президента можуть виступати члени Правління, Президент Асоціації, або не менш ніж 3/4 членів Асоціації. Процедура прийняття рішення може бути прийнята у тому числі шляхом використання засобів зв’язку.

10.3. Зміни і доповнення до Статуту оформлюються у письмовій формі. Прийняті зміни та доповнення до Статуту, а також рішення про зміни керівного складу Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ ТА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її ліквідації, реорганізації або за рішенням суду.

11.2. Питання, пов’язані з реорганізацією Асоціації, вирішуються З’їздом, якщо за це проголосувало не менш, ніж 3/4 присутніх на З’їзді обраних делегатів. При реорганізації Асоціації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Асоціації, до її правонаступників.

11.3. Організація може бути ліквідована за рішенням, прийнятим З’їздом у 3/4 голосів або за рішенням суду. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.4. Діяльність відокремлених підрозділів припиняється Президією Асоціації;

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

11.6. Майно та кошти Асоціації, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передаються подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

11.7. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

11.8. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення відомостей про це до державного реєстру.

12. ДЕРЖАВА І АСОЦІАЦІЯ

12.1. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Асоціації, так само як і втручання Асоціації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Асоціація, зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Голова з’їзду В.І.Нікішаєв

У вас установлена устаревшая версия браузера

Браузер который вы используете не пригоден для просмотра данного сайта. Пожалуйста установите последнюю версию браузера: